Products

Showing: 1-10 of 10
Cheriya Karpuradi Churnam - 10GM - Kottakkal (10 Packs) - ayur-kart
Cheriya Karpuradi Churnam - 10GM - Kottakkal (10 Packs)
Kottakkal Arya Vaidya Sala
Regular price Rs. 150.00
Dantyarishtam - 450ML- Kottakkal - ayur-kart
Dantyarishtam - 450ML- Kottakkal
Kottakkal Arya Vaidya Sala
Regular price Rs. 75.00
Dasamularishtam - 450ML- Kottakkal - ayur-kart
Dasamularishtam - 450ML- Kottakkal
Kottakkal Arya Vaidya Sala
Regular price Rs. 105.00
Digestol Liquid - 200ML - Vaidyaratnam
Vaidyaratnam
Regular price Rs. 115.00
Gandharvahastadi Kashayam - 200ML - Kottakkal - ayur-kart
Gandharvahastadi Kashayam - 200ML - Kottakkal
Kottakkal Arya Vaidya Sala
Regular price Rs. 100.00
Jirakadyarishtam - 450ML- Kottakkal - ayur-kart
Jirakadyarishtam - 450ML- Kottakkal
Kottakkal Arya Vaidya Sala
Regular price Rs. 125.00
Saptasaram kwatham(Tablet) - 100Nos - Kottakkal - ayur-kart
Saptasaram kwatham(Tablet) - 100Nos - Kottakkal
Kottakkal Arya Vaidya Sala
Regular price Rs. 315.00
Valiya Karpuradi Churnam - 10GM - Kottakkal (10 Packs) - ayur-kart
Valiya Karpuradi Churnam - 10GM - Kottakkal (10 Packs)
Kottakkal Arya Vaidya Sala
Regular price Rs. 150.00
Vidaryadi Kashayam - 200ML - Kottakkal
Kottakkal Arya Vaidya Sala
Regular price Rs. 115.00
Vidaryadi Kwatham (Tablet) -  - 100Nos - Kottakkal - ayur-kart
Vidaryadi Kwatham (Tablet) - - 100Nos - Kottakkal
Kottakkal Arya Vaidya Sala
Regular price Rs. 350.00
Loading...

Your cart